ANAKOINΩΣH ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ANAKOINΩNETAI OTI H EΠOMENH AIMOΔOΣIA OPOYNTAΣ ΘA EINAI THN EPXOMENH TETAPTH 22 AΠPIΛIOY2020 KAI ΩPA 4 M.M. ΣTO KENTPO NEOTHTAΣ OPOYNTAΣ KAI ΠAPAKAΛOYNTAI OΛOI AIMOΔOTEΣ KAI MHOΠΩΣ BOHΘHΣOYN THN ΠPOΣΠAΘEIA THΣ ΣYNTONIΣTIKHΣ EΠITPOΠHΣ AIMOΔOΣIAΣ.
EK THΣ ΣYNTONIΣTIKHΣ EΠITPOΠHΣ AIMOΔOΣIAΣ.