Πρόσκληση/Ενημέρωση Θέμα: Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Ορούντας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εταιρείες Bioland Project 71 Ltd, Bioland Project 73 Ltd και Bioland Project 77 Ltd έχουν καταθέσει προσχέδια Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στα δημοτικά μας όρια. Οι εν λόγο μελέτες βρίσκονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο και μπορείτε να προσέλθετε ώστε να την μελετήσετε και να εκφράσετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, εισηγήσεις ή/και σχόλια τα οποία θα συμπεριληφθούν στις μελέτες προτού κατατεθούν προς αξιολόγηση στα Αρμόδια Τμήματα μέχρι και τις 23/02/2022.